Meist

25.08.2023

Teade seoses piiriülese ühinemislepingu muutmisega

[alus: äriseadustiku § 4335 lg 1]

Lugupeetud OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL ainuosanik, võlausaldajad ja töötajad

Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL (registrikoodiga 10347526, registrijärgse asukohaga Eesti Vabariigis ja addressiga Maardu tee 57, Maardu linn, 74115 Harju maakond, Eesti Vabariik) ja selle ainuosanik WORLDWIDE CARGO GmbH (Liechtensteini Vürstiriigi osaühing registrikoodiga FL-0001.535.271-6, registrijärgse aadressiga Landstrasse 39 9490, Vaduz, c/o Juricon Treuhand Anstalt, Liechtenstein, Liechtensteini Vürstiriik) sõlmisid 17. augustil 2023.a. piiriülese ühinemislepingu muutmise lepingu.

Huvitatud isikutel on võimalik ühinemislepingu ja selle muutmise lepinguga tasuta tutvuda avaliku e-äriregistri kaudu aadressil https://ariregister.rik.ee (OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL registrivaate alajaotuses „Dokumendid“).

Ühinemislepingu muutmise lepinguga otsustasid ühinemises osalevad ühingud muuta 04.05.2023.a. sõlmitud piiriülese ühinemislepingu punkte 4.3, 4.4 ja 9.1, sõnastades eespool nimetatud punktid järgmiselt:

„4.3. Ühineva Ühingu vara, õigused ja kohustused on kajastatud, liigitatud ja hinnatud vastavalt Liechtensteini Vürstiriigi heale raamatupidamistavale. Ühineva Ühingu vara, õiguste ja kohustuste väärtus on määratud vastavalt nende bilansilisele väärtusele 30.06.2023.a. seisuga.“

„4.4. Raamatupidamisarvestuse seisukohalt loetakse Ühineva Ühingu tehingud tehtuks Ühendava Ühingu arvel alates 01.07.2023.a. (ühinemise bilansipäev), millest alates Ühineva Ühingu tehingud esitatakse Ühendava Ühingu majandusaasta aruandes.“

„9.1. Ühinemise tingimused on määratud kindlaks Osalevate Ühingute seisuga 30.06.2023.a. koostatud raamatupidamis-aruannete alusel.“

Muus osas jääb 04.05.2023 sõlmitud piiriülese ühinemise leping kehtima muudatusteta.

22. augustil 2023.a. esitas OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL ühinemislepingu muutmise lepingu avalikustamiseks äriregistrile. Ühendava ühingu ainuosanik otsustab ühinemise mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu muutmise lepingu ja käesoleva teate avalikustamisest.

Juhul, kui Osaühingu MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL osanikul, võlausaldajatel või töötajatel on ühinemislepingu kohta põhjendatud märkusi, palume esitada need märkused e-postiaadressile info@mgt.ee. Arvestades, et käesoleva teate avaldamise ajal kavandab osanik ühinemisotsuse tegemist 25. septembril 2023, palume esitada võimalikud märkused hiljemalt 18. septembril 2023.a. Juhul kui ühinemisotsus tehakse peale 25. septembrit 2023, loetakse tähtaegselt esitatuks ka märkused, mis on esitatud peale 18. septembrit 2023, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tööpäeva enne eelnimetatud osaniku otsust [ÄS § 4335 (1)].

Notice regarding amendment of the cross-border merger agreement

[as per Commercial Code § 4335 (1)]

Dear sole shareholder, creditors and employees of OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL

On 17th of August 2023 Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL (with registry code 10347526, registered office in the Republic of Estonia and the address Maardu road 57, city of Maardu, 74115 Harju county, the Republic of Estonia) and its sole shareholder WORLDWIDE CARGO GmbH (a private limited company of the Principality of Liechtenstein with registry code FL-0001.535.271-6 and registered address Landstrasse 39 9490, Vaduz, c/o Juricon Treuhand Anstalt, Liechtenstein, the Principality of Liechtenstein) entered into an agreement on amending the cross-border merger agreement.

Interested persons can familiarize themselves with the merger agreement and the agreement on its amendment at no charge via public electronic commercial register at https://ariregister.rik.ee (in the registry view of OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL, under section „Documents“).

By agreement on amending the merger agreement, the companies participating in the merger have decided to amend clauses 4.3., 4.4. and 9.1. of the cross-border merger agreement entered into on 04.05.2023, restating the aforementioned clauses as follows:

“4.3. The assets, rights and liabilities of the Merging Company have been recognized, classified and measured according to the generally accepted accounting principles in the Principality of Liechtenstein. The value of the assets, rights and liabilities of the Merging Company is determined at the balance sheet value thereof as at 30.06.2023.”

“4.4. For accounting purposes, transactions of the Merging Company shall be deemed to be undertaken by the Acquiring Company as from 01.07.2023 (merger balance sheet date), as of which date the financial information of the Merging Company will be shown in the annual accounts of the Acquiring Company.”

“9.1. The conditions of the Merger have been specified based on the financial statements of the Participating Companies as per 30.06.2023.”

In other parts the cross-border merger agreement entered into on 04.05.2023 shall remain effective unchanged.

On August 22, 2023, OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL submitted the agreement on amending the cross-border merger agreement to the commercial register for disclosure. The sole shareholder of the Acquiring Company shall decide on approving the merger not earlier than one month after disclosure of the merger agreement and this notice.

In case the shareholder, creditors or employees of Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL have justified comments to the merger agreement, please submit such comments at e-mail address info@mgt.ee. Considering that at the time of disclosing this notice the shareholder is planning to adopt the merger resolution on 25th of September 2023, please submit possible comments on 18th of September 2023 at the latest. In case the merger resolution will be adopted after 25th of September 2023, the comments are considered submitted in due time also if submitted after 18th of September 2023, but not later than 5 (five) working days before said merger resolution [Commercial Code § 4335 (1)].

Lugupidamisega / With respect
OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL

18.05.2023

Teade seoses piiriülese ühinemisega

[alus: äriseadustiku § 4335 lg 1]

Lugupeetud OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL ainuosanik, võlausaldajad ja töötajad

Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL (registrikoodiga 10347526, registrijärgse asukohaga Eesti Vabariigis ja addressiga Maardu tee 57, Maardu linn, 74115 Harju maakond, Eesti Vabariik) ja selle ainuosanik WORLDWIDE CARGO GmbH (Liechtensteini Vürstiriigi osaühing registrikoodiga FL-0001.535.271-6, registrijärgse aadressiga Landstrasse 39 9490, Vaduz, c/o Juricon Treuhand Anstalt, Liechtenstein, Liechtensteini Vürstiriik) sõlmisid 04.05.2023.a. piiriülese ühinemislepingu. Huvitatud isikutel on võimalik ühinemislepinguga tutvuda tasuta avaliku e-äriregistri kaudu aadressil https://ariregister.rik.ee (OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL registrivaate alajaotuses „Dokumendid“).

Ühinemislepingu kohaselt on OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL ühendav ühing ning WORLDWIDE CARGO GmbH on ühinev ühing. Piiriülene ühinemine viiakse läbi selliselt, et ühinev ühing ühendatakse ühendava ühinguga, mis omandab kõik ühineva ühingu varad, õigused ja kohustused. Ühinemise tulemusena lõpeb ühinev ühing (WORLDWIDE CARGO GmbH) ilma likvideerimiseta. Pärast ühinemise lõpuleviimist jätkab ühendav ühing (OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL) ühineva ühingu tegevust ja on ühineva ühingu õigusjärglane. Ühinemise käigus liidetakse ühinev ühing emaettevõtja ühendamise teel ühendava ühinguga ja seega saavad ühineva ühingu osanikud ühinemise tulemusena ühendava ühingu osanikeks.

Pärast ühinemist jätkab ühendav ühing oma tegevust osaühinguna ärinimega Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL, st ühendav ühing ei muuda ühinemise käigus oma nime. Ühendava ühingu registrijärgne asukoht on Eesti Vabariigis ja aadress on Maardu tee 57, Maardu linn, 74115 Harju maakond, Eesti Vabariik.

OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL esitas 11. mail 2023.a. ühinemislepingu avalikustamiseks äriregistrile. Ühendava ühingu ainuosanik otsustab ühinemise mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu ja käesoleva teate avalikustamisest.

Ühinemine loetakse toimunuks ja see jõustub ühinemise registreerimisest Osaühingu MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL registrikaardil Eesti Vabariigi äriregistris.

Juhul, kui Osaühingu MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL osanikul, võlausaldajatel või töötajatel on ühinemislepingu kohta põhjendatud märkusi, palume esitada need märkused epostiaadressile info@mgt.ee. Arvestades, et käesoleva teate avaldamise ajal kavandab osanik ühinemisotsuse tegemist 19. juunil 2023, palume esitada võimalikud märkused hiljemalt 12. juunil 2023.a. Juhul kui ühinemisotsus tehakse peale 19. juunit 2023, loetakse tähtaegselt esitatuks ka märkused, mis on esitatud peale 12. juunit 2023, kuid mitte hiljem kui 5 (viis) tööpäeva enne eelnimetatud osaniku otsust [ÄS § 4335lg 1].

Notice regarding cross-border merger

[as per Commercial Code § 4335 (1)]

Dear sole shareholder, creditors and employees of OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL

On May 4th, 2023 Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL (with registry code 10347526, registered office in the Republic of Estonia and the address Maardu road 57, city of Maardu, 74115 Harju county, the Republic of Estonia) and its sole shareholder WORLDWIDE CARGO GmbH (a private limited company of the Principality of Liechtenstein with registry code FL-0001.535.271-6 and registered address Landstrasse 39 9490, Vaduz, c/o Juricon Treuhand Anstalt, Liechtenstein, the Principality of Liechtenstein) entered into a cross-border merger agreement. Interested persons can familiarize themselves with the merger agreement at no charge via public electronic commercial register at https://ariregister.rik.ee (in the registry view of OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL, under section „Documents“).

According to the merger agreement, OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL shall be the Acquiring Company and WORLDWIDE CARGO GmbH and shall be the Merging Company. Upon the crossborder merger the Merging Company shall be merged into the Acquiring Company which shall acquire all assets, rights and liabilities of the Merging Company. As a result of the Merger, the Merging Company (WORLDWIDE CARGO GmbH) will cease to exist without going into liquidation. The Acquiring Company (OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL) shall continue the activities of the Merging Company following the completion of the Merger and shall be the legal successor of the Merging Company. In the course of the Merger, the Merging Company will be merged into the Acquiring Company through a downstream merger and thus the shareholders of the Merging Company shall become the shareholders of the Acquiring Company as a result of the Merger.

Following the Merger, the Acquiring Company shall continue its activities as the private limited company under the business name Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL, i.e. the Acquiring Company shall not change its name in the course of the Merger. The registered office of the Acquiring Company shall be in the Republic of Estonia and the address shall be Maardu road 57, city of Maardu, 74115 Harju county, the Republic of Estonia.

On May 11, 2023, OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL submitted the merger agreement to the commercial register for disclosure. The sole shareholder of the Acquiring Company shall decide on approving the merger not earlier than one month after disclosure of the merger agreement and this notice.

The Merger shall be considered completed and shall take effect as of the moment of the entry of the Merger on the registry card of Osaühingu MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL with the commercial register of the Republic of Estonia.

In case the shareholder, creditors or employees of Osaühing MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL have justified comments to the merger agreement, please submit such comments at e-mail address info@mgt.ee. Considering that at the time of disclosing this notice the shareholder is planning to adopt the merger resolution on June 19, 2023, please submit possible comments on June 12 th, 2023 at the latest. In case the merger resolution will be adopted after June 19, 2023, the comments are considered submitted in due time also if submitted after June 12, 2023, but not later than 5 (five) working days before said merger resolution [Commercial Code § 4335 (1)].

Lugupidamisega / With respect
OÜ MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL

Teraviljaelevaator

Elevaator koosneb 48 hoidlast kogumahuga 300 000 tonni. Hoidla keskmine kõrgus on 64 meetrit. Elevaator on varustatud aspiratsioonisüsteemiga, tänu millele on tootmisprotsess puhas ja keskkonnasäästlikkuse tase kõrge.

Eksportteravilja ümberlaadimise terminali jõudlus on kuni 3 miljonit tonni aastas ning importteravilja oma kuni 5 miljonit tonni aastas.

Terminal võimaldab teostada maha- ja pealelaadimist laevadel, veoautodel ja punkervagunitel.

Teraviljahoidlad on varustatud temperatuurianduritega. See võimaldab teravilja temperatuuri ööpäevaringselt jälgida terve hoidla ulatuses ning jälgida temperatuurimuutusi teatud ajavahemiku jooksul.

Terminalis on kasutusel kett- ja linttransportöörid, aga ka vertikaaltõstukid. Teravilja kaalumiseks kasutatakse terminalis elevaatori elektronilist kaalu, mida kontrollitakse ja kalibreeritakse iga aasta standardi EVS 745:2010 järgi ning mis omab METROSERT - TTLM-09/01414, TTLM-09/01415, TTLM-09/01416, TTLM-11/00294 vastavuse sertifikaate.

Elevaatori asukoha koordinaadid: 59°29'28.3"N 24°57'10.7"E. Jääolud – terminal praktiliselt ei jäätu. Aasta keskmine õhutemperatuur +6,4° С, keskmine minimaalne õhutemperatuur +2,9° С.